МэщбэшIэ Исхьакъ зэрэадыгэ дунаеу тигъэгуш1уагъ ык1и тигъэгушхуагъ.

Урысыемк1э 1офш1эным и Л1ыхъужъэу, Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым ык1и

Къэрэщэе-Щэрджэсым я Ц1ыфыбэ       тхак1оу Мэщбэш1э Исхьакъ фэк1о.

Лъытэныгъэ зыфэтш1эу, дгъэлъап1эу Мэщбэш1э Исхьакъ!

Тилъэпкъ литературэ узэрэрилэжьэк1ошхом бэш1агъэу тыщыгъуаз ык1и осэ ин фэтэш1ы. Адыгэ литературэм имызакъоу Урысыем илъэпкъыбэ литературэ уи1ахьышхо зэрэхэплъхьагъэм осэ инэ къыфаш1эу, хэгъэгум ианахь ш1ухьафтын ин, Урысыем 1офш1энымк1э и Л1ыхъужъыц1э, къызэрэпфагъэшъошагъэм ык1и ащ ишыхьатэу Дышъэ Жъуагъор Президентэу В.В. Путин къызэрэпхилъхьагъэм зэрэадыгэ дунаеу тигъэгуш1уагъ ык1и тигъэгушхуагъ.

Непэ дунаем адыгэу щыпсэурэ миллион пчъагъэр «тыбзэ к1одып1э ифагъ» а1оу зыщыгумэк1ыхэрэ лъэхъаным ар зэрэтефагъэм мэхьанэ ин и1 ык1и ащ гугъап1э къытеты лъэпкъ пэрытмэ ясатыр тыхэтэу джыри бэрэ дунаем тызэрэтетыщтымк1э.

Тхьам бэрэ утфегъэпсэу, Исхьакъ! Адыгэ литературэм,  тилъэпкъ культурэ илэжьэк1о пстэуми щытхъур адэжь!

ТЫРКУЕМ ИТ ЧЕРКЕС ФЕДЕРАЦИЕ

 

 1,276 total views,  1 views today

Yorum Yap